BQT xin thông báo !!!
Bảo trì máy chủ tiến hành giảm giờ huyết lâu theo các khung giờ sau :
00 30 0
02 30 0
08 30 0
12 30 0
18 30 0
20 30 0
22 30 0
+ Tăng tỷ lệ ép 10 và 11 lên thêm 10%

Xin trân trọng thông báo !!!